Skip to content Skip to footer

Spotkania z żywą historią

Muzeum zbro­jow­nia pro­wa­dzi dzia­łal­ność oświa­tową, w tym lek­cje muze­alne dla dzieci i mło­dzieży, pre­zen­tu­jące kul­turę rycer­ską, sar­ma­tyzm i różne typy broni i uzbro­je­nia, połą­czone ze zwie­dza­niem zamku.

Zajęcia odbywają się w sali rycerskiej oraz w salach wystawowych. Ze względu na ich specyfikę i możliwości lokalowe może w nich jednorazowo uczestniczyć nieduża grupa uczniów (jedna klasa od 20 do 30 osób) pod opieką nauczyciela. Czas trwania lekcji nie jest ściśle określony – zwykle to około 45 minut – ale w zależności od tematu i życzenia nauczyciela istnieje możliwość skrócenia lub wydłużenia zajęć.

Celem organizacji lekcji muzealnych jest:

 • możliwie szerokie włączenie się Muzeum do procesu kształcenia szkolnego,
 • prezentowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego poprzez bezpośredni kontakt z zabytkami kultury materialnej,
 • wyrobienie wśród dzieci i młodzież potrzeby obcowania ze sztuką, historią, kulturą poprzez wizyty w muzeum,
 • rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, ich wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych poprzez aktywne uczestnictwo w lekcjach muzealnych,
 • rozbudzenie aktywności uczniów przy wykorzystaniu procesu edukacji regionalnej.

Lekcja adresowana do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych
Czas trwania lekcji: 60 minut
Zajęcia prowadzi ….

Lekcje muzealne należy zamawiać w sekretariacie muzeum telefonicznie,  osobiście lub wysyłając formularz. Koszt udziału wynosi 120 zł.

Skontaktuj się z nami

 

  Wyrażam zgodę na gromadzenie i przechowywanie przesłanych przeze mnie danych.

  Wprowadź ten kod: captcha

  BIP

  © 2023. MUZEUM ZBROJOWNIA NA ZAMKU W LIWIE

  Translate »
  Skip to content
  Ta witryna ma na celu zapewnienie dostępności cyfrowej osobom niepełnosprawnym. Nieustannie poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.